fbpx

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Rijschool Dielessen, als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de Rijschool en de leerlingen. 

De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken: 

ARTIKEL 1

De leerling krijgt praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat. 

1.2 Je praktijkexamen wordt door de Rijschool gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt. 

1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto. 

1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen. 

1.5 De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten. 

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding. 

De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken: 

ARTIKEL 2
2.1 Om autorijlessen te mogen volgen moet je minimaal 16,5 jaar zijn.
De leerling moet tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en is daar zelf verantwoordelijk voor. Als bij controle door politie blijkt dat leerling niet in bezit is van een geldige legitimatiebewijs zal de rijles worden afgebroken, op kosten van de leerling. 

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen. 

2.3 De leerling mag een rijles tot 48 uur van te voren kosteloos afzeggen (de zondag niet meegerekend) of verschuiven anders heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. 

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld : het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis.
Geen dringende reden is: 

  1. (Onverwachts) werken.
  2. Een ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven.
  3. vakantie.

    D) Ziekte.
    Enkel indien een leerling een doktersverklaring na een ziekmelding  kan overleggen kan de rijles kosteloos worden geannuleerd.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik dan wel al het overige wat de rijvaardigheid zou kunnen beïnvloeden naar waarheid aan de Rijschool. 

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden. 

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling. 

Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden: 

ARTIKEL 3 

3.1 Betalingen zijn contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden voor iedere les. 

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaal termijnen uiterlijk 2 weken na de termijn datum voldaan te zijn, gebeurt dit niet dan worden de lessen stop gezet. 

3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
A) Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvang je 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal €15,00) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de leerling. 

B) De Rijschool mag administratiekosten gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze kosten bedragen €25,-. 

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, dan schakelt de Rijschool een incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen. 

3.5 Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je recht op restitutie: de niet gereden uren worden gecrediteerd tegen de pakket uurprijs. 

3.6 Als je een pakket hebt aangeschaft en je wilt halverwege de opleiding stoppen, dan is er geen recht op restitutie.
Een uitzondering hierop is bij overlijden of indien middels een doktersverklaring kan worden aangetoond dat het verder volgen van rijlessen niet mogelijk dan wel verantwoord is.
3.7 Een reeds geboekte toets of rijexamen is in principe niet meer te annuleren en is er ook geen recht op restitutie.

3.8 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Rijschool Dielessen, als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de Rijschool en de leerlingen. 

Rij(her)examen en Tussentijdse Toets: 

ARTIKEL 4 

4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen dan wel tussentijdse toets verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen/toets komt te vervallen op kosten van de leerling. 

4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen.
4.3 De leerling is bij aanvang van een toets of examen ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid dan wel geldigheid van de door het C.B.R. vereiste documenten. De rijschool kan hier niet in gebreke dan wel verantwoordelijk voor worden gesteld.

Beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten. 

ARTIKEL 5 

5.1 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
A) De Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5)
B) De Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.
5.2) Recht op restitutie. zie artikel 3.5 & 3.6 

Aanvullende afspraken: 

ARTIKEL 6 

6.1 De Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd. 

6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn. 

ARTIKEL 7 

7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief. 

7.2 de leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. De Rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

7.3 Prijsverhogingen.

 Alle vooruitbetaalde lessen/pakketten/examens zijn 1 jaar geldig na factuurdatum. Na overschrijding van deze termijn zijn eventuele prijsverhogingen voor rekening van de leerling. 

7.4 Tussendoor even stoppen met de rijlessen.

Als men eenmaal is gestart met de rijopleiding dan is het de bedoeling dat men minimaal 1x per week rijlessen volgt. 

Indien de cursist tussentijds op eigen initiatief (tijdelijk) stopt dan is dit geheel voor eigen kosten en risico. 

Een veelvoorkomende reden om tussentijds “even” te stoppen is veelal dat men “even” eerst de theorie wilt gaan halen, veelal nadat men na 1 of meerdere pogingen gezakt is voor het theolrieexamen.

Het gevolg kan zijn dat na 8 weken inactiviteit  het account van de leerling gearchiveerd zal worden waardoor de leerling niet meer kan zelf kan inplannen.

De rijschool kan niet gaan afwachten totdat de leerling uiteindelijk weer wilt gaan beginnen, en zal dan dus ook nieuwe leerlingen aannemen.

Dit kan tot gevolg hebben dat als de leerling weer wilt gaan beginnen, dat deze op een wachtlijst komt tot er weer plek in de agenda is.

Afhankelijk van de verstreken tijd kan het ook zijn dat voor de reeds ingekochte producten zoals rijlessen of examens men bij moet betalen indien er in de tussentijd prijsverhogingen hebben plaatsgevonden.

ARTIKEL 8 

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
A) De Rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De Rijschool draagt zelf het risico. 

B) Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
C) Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld. 

D) Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. 

Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken. 

8.2 De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden. 

Geschillen. 

ARTIKEL 9 

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De algemene voorwaarden zijn ook terug te vinden op www.rijschooldielessen.nl
Indien leerling jonger dan 18 jaar is ia ook een handtekening van ouders/verzorgers vereist. 

Rijschool Dielessen is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen wij van tevoren bespreken”. 

Dordrecht, 01-01-2024 to 

Scroll naar boven
Chat openen
1
hulp nodig?
Hallo 👋
Heb je vragen? Stuur gerust een Whatsapp bericht